REKRUTACJA 2019/2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

 

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 1 – 29 marca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 21 – 28 maja 2019 r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 1 kwietnia 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 29 maja 2019 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 12 czerwca 2019 r.

 

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 9-17 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 13-18 czerwca 2019 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 20 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 19 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17

 

RADY MIASTA KRAKOWA

 

z dnia 15 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych

szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie

do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

1) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem;

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

 

 

§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz liczbę punktów za te kryteria:

 

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;

 

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu –5 pkt;

 

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt;

 

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt;

 

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;

 

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowejszkoły podstawowej – 1 pkt.

 

2. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły:

najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.

 

 

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

 

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata – dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.

 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIV/574/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta Krakowa

                                                                                                                     Dominik Jaśkowiec