Rekrutacja do klas pierwszych - 2021/2022

 

 

 

Terminarz Rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 156 im. Ks.Kardynała A.S.Sapiehy w Krakowie

 

 

01.03.2021r - 31.03.2021r

 

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców / godz.9.00/ przyjmowanie wniosków w szkołach - w godzinach określonych  przez Dyrektora Szkoły - w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły –elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 02.03.2021r(godz.8.00) do 31.03.2021r(godz.16.00)

 

 

do 01.04.2021r

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

 

30.04.2021rgodz.09.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przesłanie na adres e-mail informacji  o wynikach

 

04.05. 2021r – 14.05.2021r 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły – w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły lub w  elektronicznym serwisie rekrutacyjnym

 

17.05.2021r godz.12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

18.05.2021r  - 25.05.2021r

 

Uruchomienie rekrutacji uzupełniającej - przyjmowanie wniosków w szkołach -w godzinach określonych  przez Dyrektora Szkoły -w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły  - jedynie w formie papierowej

 

 

do 26.05.2021r

 

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

 

 

 

11.06.2021r godz.09.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                             i niezakwalifikowanych

14.06.2021r – 18.06.2021r 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły – w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły

 

21.06.2021r godz.09.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listykandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 

 

 

 

Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły należy pobrać w Sekretariacie Szkoły lub ze strony

 

 

http://portaledukacyjny.krakow.pl,

 

 

wypełnić i wydrukować, a następnie przynieść do Sekretariatu Szkoły pierwszego wyboru  lub  w formie skanu (zdjęcia) przesłać na adres e-mail szkoły pierwszego wyboruw celu ZATWIERDZENIA.

 

 

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWAz dnia 15 marca 2017 r.

 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych  szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie  do szkoły podstawowej innej niż szkoła,  w obwodzie której zamieszkują  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

 

 

Kryterium

Liczba

punktów

    Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

 

 

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jest jego rodzeństwo

 

    6

  kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

 

    5

    kryterium potwierdzane jest na podstawie wniosku rekrutacyjnego

Droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym do szkoły wskazanej we wniosku

 

     3

    dokument potwierdzający miejsce pracy lub miejsce nauki  rodzica

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 

      4

    kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej

Szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym  ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa , w której kandydat mieszka

 

     2

    kryterium potwierdzane jest na podstawie wniosku rekrutacyjnego

Droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej

     1

   Zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata.