Uprawnienia uczniów do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie

 

PRZYPOMNIENIE

 

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) od dnia 1 września 2016 r. posiadają:

Uprawnione dzieci mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I [Miasto Kraków] i II [Aglomeracja].

Uczniowie pozostałych szkół, zlokalizowanych poza granicami Gminy Miejskiej Kraków mogą korzystać jak dotychczas z biletów ulgowych.

Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Krakowa uchwałami Nr XL/707/16 z dnia 30 marca 2016 roku oraz Nr L/920/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.

 

 

UCHWAŁA NR XL/707/16

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/231/11 z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze

Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia

w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity:

Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 423 i 915, z 2015 r. poz. 390 i 1045), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 i 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 1014, Dz. U. z 2014 r. poz. 1051) oraz art. 14a ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), Rada Miasta

Krakowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zmianami) w punkcie I w tabeli dodaje się pozycję Lp. 17 o następującym brzmieniu:

17. Uczniowie krakowskich szkół podstawowych, w okresie od 1września do 30 czerwca. Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej (dawniej oświaty i wychowania)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2016 roku, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec