Projekt Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Środa, 18 stycznia 2017

Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, uruchomiony został projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. Głównym celem projektu jest zmiana mentalności oraz świadomości na temat genezy negatywnych zjawisk, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli różnych podmiotów  w ich rozwiązywaniu oraz stałej pracy nad poprawą bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa prowadzonego przez Wojewódzką Komendę Policji w roku 2007 r. Przeprowadzono ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Po ich analizie oraz po spotkaniach z partnerami szkoły wyodrębniono obszary w jakich należy pracować chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w naszej szkole.

Wyodrębniono 5 obszarów dla których przewidziano następujące działania:

 1. Zajęcia dla dzieci z zakresu unikania zagrożeń przeprowadzone przez Policję i Straż Miejską.
 2. Zajęcia dla uczniów dotyczące emocji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów – przeprowadzone przez psychologa i pedagoga.
 3. Zwiększenie liczby dyżurów na korytarzach w miejscach, które dzieci uznają za najmniej bezpieczne.
 4. Wprowadzenie monitoringu szkoły w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.
 5. Współpraca z Policją i Strażą Miejska – patrole w okolicach szkoły w miejscach uznanych przez dzieci za najmniej bezpieczne.

Po przeprowadzonych działaniach i współpracy z partnerami szkoły, w roku 2009 złożony został wniosek
o przyznanie szkole Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. W wyniku przeprowadzonego przez policję audytu Certyfikat został przyznany na lata 2009 – 2011.


bezp

 

Podejmując kolejne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz współpracując z partnerami szkoły 

w roku 2011 wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie Certyfikatu na kolejne 5 lat. Po przeprowadzonym i pozywanie ocenionym audycie  Wojewódzka Komeda Policja przedłużyła szkole Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwa do roku 2016.

bezp2


W roku 2016 po złożeniu sprawozdania z przeprowadzonych działań oraz planu na najbliższy rok wystąpiliśmy

z wnioskiem o przyznanie szkole Certyfikatu Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, który zobowiązuje nas do stałej pracy nad poprawą bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

 

W czasie kiedy uczestniczyliśmy w projekcie Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa przeprowadzonych zostało szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Realizowane są systematycznie zajęcia z uczniami naszej szkoły prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagoga szkoły, Policję i Straż Miejską. Prowadzone były spotkania dla rodziców przez przedstawicieli Policji na temat cyberprzemocy. Stale powiększany
i unowocześniany jest monitoring zew
nętrzny i wewnętrzny szkoły. Występowaliśmy do Policji i Staży Miejskiej z prośbą o zwiększenie patroli w okolicy szkoły. Współpracowaliśmy z Fundacją „Siemacha” propagując wartościowe formy spędzania czasu przez dzieci zwłaszcza z środowisk zagrożonych. Staramy się o organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu poza lekcjami na terenie szkoły. Zwiększamy ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Została zmieniona organizacja pracy na świetlicy szkolnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i atrakcyjności spędzania czasu wolnego na świetlicy. Staraliśmy się o ograniczenie wjazdu pod szkołę samochodów nauki jazdy oraz egzaminowania przy naszej szkole.

 

W ciągu całego uczestnictwa w projekcie współpracowaliśmy z naszymi partnerami, którymi są przede wszystkim:

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 podjęliśmy szereg działania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, najistotniejszej z nich to:

 

 1. Przeprowadzono rozmowy z rodzicami (Rada Rodziców) nauczycielami i uczniami dotyczącymi poczucia bezpieczeństwa w szkole i najbliższym otoczeniu. Prowadzono systematyczną obserwację zachowań uczniów, wyciągano wnioski i na bieżąco modyfikowana działania organizacyjne i wychowawcze.
 2. Rozwiązywano na bieżąco sytuacje konfliktowe powstające pomiędzy uczniami, wyciągano konsekwencje, nakładano kary statutowe.
 3. Prowadzono w klasach I – VI systematyczną pracę wychowawczą dotyczącą bezpieczeństwa i profilaktyki zgodnie
  z szkolnym programem wychowawczych i profilaktyki.
 4. Dostosowano harmonogram pracy świetlicy do potrzeb dzieci – zmiany organizacyjne zajęć i spożywania posiłków.
 5. Zwiększono ilość dyżurów na korytarzach, zwiększając bezpieczeństwo uczniów podczas przerw.
 6. Uczniowie klas I – VI otrzymali znaczki odblaskowe, przeprowadzono zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym i używanie elementów odblaskowych.
 7. Odbyły się spotkania z przedstawicielem Policji na temat cyberprzemocy dla uczniów klas IV – VI.
 8. W klasach I we wrześniu odbyły się spotkania dzieci ze strażnikiem miejskim na temat zachowania bezpieczeństwa
  w ruchu drogowym.
 9. Strażnik miejski w ramach programu „Współpracujemy” przeprowadził w klasach VI spotkanie na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”.
 10. Uczniowie klas VI wzięli udział w szkolnych eliminacjach do konkursu „Prawo i my” realizowanym przez Straż Miejską.
 11. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście na temat odpowiedzialności karnej nieletnich
  i ruchu drogowego reprezentowali szkołę w półfinale konkursu „Prawo i my” zajmując I miejsce. Zwycięska drużyna wzięła udział w finale konkursu w UMK, gdzie zajęła II miejsce w Krakowie.
 12. Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Krakowie współpracująca ze szkołą przeprowadziła kilkugodzinne warsztaty integracyjno – profilaktyczne dla uczniów klas IV i ich wychowawców.
 13. Psychologowie z Fundacji „Falochron” przeprowadzili serię spotkań warsztatowych „Tamujemy przemoc” dla uczniów jednej z klas IV.
 14. Psychologowie z Fundacji „Falochron” po zajęciach w klasie, przeprowadzili spotkanie
  z nauczycielami uczącymi w klasie IV. Spotkanie dotyczyło działań skierowanych do uczniów tej klasy, które będą zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa i spowodują zmniejszenie się negatywnych zjawisk obserwowanych w tym zespole klasowych.
 15. Instruktorka Polskiej i Europejskiej Szkoły Resuscytacji przeprowadziła dla uczniów klas VI kilkugodzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Ramach akcji „Szkoła Młodych Ratowników”.
 16. W klasach I prowadzone były przez cały rok zajęcia z programu „Mały mistrz” podnoszące rangę sprawności fizycznej i właściwej rywalizacji wśród najmłodszych. Zajęcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego zdobywając z dziećmi kolejne sprawności sportowe.
 17. Uczniowie klas I – VI objęci zostali akcją „Bezpieczne wakacje” Zostały przeprowadzone zajęcia z uczniami dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji. Logo akcji zostało umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 18. Został unowocześniony system do odczytu monitoringu wewnątrz szkoły, który umieszczony jest w gabinecie Dyrektora Szkoły.
 19. Zostały zainstalowane dodatkowe kamery w szatni ułatwiające czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów.
 20. W zakresie poprawy infrastruktury wykonano następujące prace: